Elegant Nails v.o.f.

Nagelstudio & Groothandel Hand- en Nagelkosmetiek, CND™

Adres:

 • Doelenstraat 13-15
 • 7607 AH, Almelo
 • Tel: +31 546 814066
 • Mob. 06-54.68.52.38
 • Email: Info@elegantnails.nl
 • IBAN nr: NL 57 RABO 0381 3194 15
 • Rabobank: 0381 3194 15
 • KvK-nummer: 69098328

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

 1. Algemene bepalingen

1.1 Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden (verder te noemen: “de Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere (rechts)handelingen van de vennootschap onder firma

Elegant Nails v.o.f. (statutair gevestigd te Almelo, ingeschreven bij de K.v.K. onder nr. 69098328), welke in deze voorwaarden worden aangeduid als “leverancier”. Onder “afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan de wederpartij van leverancier bij de hiervoor bedoelde rechtshandelingen en overeenkomsten met betrekking tot de verkoop of levering van zaken of diensten door leverancier.

1.2 Wanneer deze Voorwaarden of de wet het vormvereiste van schriftelijkheid stellen, wordt e-mail daar mede onder begrepen.

 1. Overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen, offertes, en overige mededelingen van leverancier over de zaken of diensten zijn vrijblijvend en binden leverancier dientengevolge niet. Mondelinge afspraken, overeenkomsten en aanvullingen en wijzigingen op een schriftelijke overeenkomst tussen partijen binden leverancier slechts indien zij schriftelijk door leverancier zijn bevestigd. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bestelling van afnemer en de bevestiging van leverancier, is uitsluitend de bevestiging van leverancier bindend.

2.2 Wanneer naar het redelijk oordeel van leverancier de financiële situatie van afnemer daartoe aanleiding geeft, is afnemer op verzoek van leverancier verplicht tot onmiddellijke vooruitbetaling van of zekerheidstelling voor de aan leverancier op grond van de overeenkomst verschuldigde som, waarbij leverancier in afwachting daarvan bevoegd is de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.

2.3 Indien leverancier als gevolg van overmacht niet tijdig kan presteren, zal de overeengekomen termijn voor levering worden verlengd met de duur van de overmacht. Onder “overmacht” wordt in deze Voorwaarden begrepen: iedere tekortkoming die zijn oorzaak vindt in omstandigheden die buiten de redelijke controle liggen van de partij die tekortschiet. Hieronder vallen in ieder geval tekortkomingen die het gevolg zijn van stroomuitval, storingen in telecommunicatiediensten, cybercriminaliteit, brand, sanctiewetgeving, import- en exportbeperkingen, stakingen, uitval van machines, en bedrijfsstoornissen bij of tekortkomingen van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken toeleveranciers en andere derden.

2.4 Afnemer is steeds gehouden tot strikte geheimhouding van alle informatie waarvan hij in het kader van de levering van zaken of diensten door leverancier kennis neemt en waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat deze vertrouwelijk is. Onder vertrouwelijke informatie valt in ieder geval - maar is niet beperkt tot - door leverancier gehanteerde prijzen en tussen partijen gemaakte commerciële afspraken. Afnemer zal vertrouwelijke informatie uitsluitend gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst.

2.5 Afnemer garandeert dat hij bij de verhandeling van de geleverde zaken in welke vorm dan ook steeds zal voldoen aan alle daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Meer in het bijzonder garandeert afnemer dat hij alle exportcontrole en sanctieregelingen van de Europese Unie en Verenigde Naties zal eerbiedigen en dat de zaken niet direct of indirect bestemd zijn of vermoedelijk bestemd kunnen zijn voor enig land waarvoor conform EU of VN regelgeving voor de betreffende zaken een sanctie van kracht is, tenzij door afnemer daarvoor van een door de VN of EU aangewezen bevoegde instantie een ontheffing is verkregen.

 1. Levering

3.1. Overeengekomen levertijden en -data zijn steeds bij benadering en onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden van de zijde van leverancier.

3.2 Indien levering niet op het overeengekomen tijdstip of binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, heeft leverancier het recht op deelleveringen en zal afnemer leverancier alsnog een redelijke termijn voor nakoming geven. Overschrijding van een fatale levertermijn geeft afnemer geen recht op schadevergoeding.

3.3 Zodra de zaken ter afname voor afnemer gereed staan en leverancier dit aan afnemer heeft medegedeeld, is afnemer verplicht de zaken direct af te nemen. Niet nakoming van deze verplichting geeft leverancier het recht om de zaken voor rekening en risico van afnemer op te slaan, dan wel deze opgeslagen te houden en aan afnemer te factureren, onverminderd de overige rechten van leverancier. In dergelijke gevallen kan betaling door afnemer niet worden geweigerd wegens nog niet plaats gehad hebbende afname.

3.4 Voor zover afnemer een verplichting tot lossing van de zaken heeft, is hij verplicht dit onmiddellijk te doen. Afnemer zal steeds zorgen voor deugdelijke losmiddelen en bekwaam personeel, zodat de veiligheid van personen en goederen gewaarborgd is. Bij niet nakoming van deze verplichting is het onder lid 3 van dit artikel bepaalde van overeenkomstige toepassing.

 1. Prijzen en Betaling

4.1 De door leverancier aangeboden prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige heffingen en gebaseerd op bij de aanvraag verstrekte gegevens.

4.2 Iedere betaling moet geschieden binnen dertig dagen na levering netto contant of door vooruitbetaling. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen heeft afnemer geen recht op korting of verrekening. Afwijkende betalingsregelingen dienen schriftelijk te zijn overeengekomen. Het recht van afnemer om zijn eventuele vorderingen op leverancier te verrekenen of zijn verplichtingen op te schorten, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4.3 De toepasselijke betalingstermijn is een fatale termijn en bij overschrijding daarvan is afnemer direct in verzuim. In de situatie dat het faillissement of surséance van betaling van afnemer is aangevraagd dan wel uitgesproken, is afnemer direct in verzuim en zijn alle vorderingen op afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien en zolang afnemer niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een overeenkomst voortvloeiende verplichting tegenover leverancier is leverancier gerechtigd de levering van zaken op te schorten.

4.4 Bij te late betaling is afnemer de wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien leverancier in verband met niet-tijdige betaling (buiten)gerechtelijke maatregelen dient te nemen, waaronder begrepen het sturen van een enkele aanmaning, komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van afnemer, welke geacht worden tenminste 15% te bedragen van de openstaande vordering met een minimum van 150 Euro.

 1. Aansprakelijkheid en garantie

5.1 De door leverancier geleverde zaken dienen te voldoen aan de schriftelijk overeengekomen specificaties. Behoudens schriftelijk overeengekomen kwaliteitsnormen en andersluidende afspraken, dienen de zaken uitsluitend te voldoen aan de eisen van EU–productwetgeving zoals toegepast in Nederland. Aan eventuele afbeeldingen, omschrijvingen en informatie over prijs, maat, gewicht en kwaliteiten van de zaken in prijslijsten, op websites of in andere algemene publicaties door leverancier of derden, kan afnemer geen rechten ontlenen. Leverancier draagt er geen verantwoordelijkheid voor dat de geleverde zaken geschikt zijn voor enig doel waarvoor afnemer de zaken wil gebruiken, be- of verwerken, tenzij leverancier de geschiktheid voor dat doel expliciet schriftelijk aan afnemer heeft bevestigd. 

5.2 Onmiddellijk na de levering dient de afnemer de geleverde zaken te controleren op eventuele afwijkingen van hetgeen is overeengekomen. Eventuele tekorten moeten aangetekend worden op de vrachtbrief of afleverdocument. Tevens dienen deze tekorten, alsmede eventuele andere bij aflevering zichtbare gebreken schriftelijk bij leverancier te worden gemeld binnen tien werkdagen na aflevering. Niet zichtbare gebreken dient afnemer schriftelijk te melden bij leverancier binnen tien werkdagen nadat hij deze heeft ontdekt of had behoren te ontdekken.

5.4 In geval van gebreken in de geleverde zaken of diensten zijn de verplichtingen van leverancier beperkt tot herstel, herlevering dan wel - ter keuze van leverancier - tot creditering van het factuurbedrag betrekking hebbende op de gebrekkige zaken of diensten.

5.5 Afnemer kan op een gebrek geen beroep meer doen indien het gebrek niet binnen de toepasselijke garantietermijn of conform het hiervoor bepaalde bij leverancier is gemeld. Afnemer kan zich ook niet meer beroepen op een gebrek in een zaak indien de zaken niet conform de gebruiksinstructies of anderszins onzorgvuldig of ondeskundig zijn behandeld of aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, of wanneer de zaken langer dan normaal zijn opgeslagen waardoor kwaliteitsverlies kan optreden.

5.6 Afnemer dient gebrekkige zaken ter beschikking van leverancier te houden en leverancier in de gelegenheid te stellen deze zaken te onderzoeken. Het indienen van een klacht geeft afnemer geen recht tot opschorting van zijn betalingsverplichting. Eventuele rechtsvorderingen van afnemer dienen op straffe van verval uiterlijk één jaar na tijdige klachtmelding aanhangig te zijn gemaakt.

5.7 Leverancier draagt geen aansprakelijkheid voor de onjuistheid of onvolledigheid van aan afnemer verstrekte adviezen. Leverancier is daarnaast niet aansprakelijk voor door afnemer geleden schade, als gevolg van een tekortkoming, een onrechtmatige daad of andere rechtsgrond. In geen geval draagt leverancier aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder mede zal zijn begrepen gederfde winst en omzet, transportkosten, in- en uitbouwkosten, verlies aan goodwill, schadevergoedingen en boetes verschuldigd aan derden en vertragingsschade. Leverancier is ook niet aansprakelijk voor tekortkomingen ten gevolge van overmacht, zoals omschreven in deze voorwaarden.

5.8 In geval beperking van aansprakelijkheid, zoals vermeld in dit artikel aan leverancier rechtens niet toekomt, is de aansprakelijkheid van leverancier beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van leverancier voor het betreffende geval uitkeert vermeerderd met leveranciers eigen risico onder de toepasselijke verzekeringspolis. Bij gebreke van enige uitkering door de verzekeraar, is de aansprakelijkheid van leverancier beperkt tot tot het bedrag dat door leverancier voor de zaak of dienst waar de aansprakelijkheid mee samenhangt, is ontvangen.

5.9 Een beroep op de aansprakelijkheidsbeperkingen van dit artikel komt mede toe aan door de leverancier ingeschakelde werknemers, directeuren, vertegenwoordigers, toeleveranciers en hulppersonen.

5.10 Afnemer vrijwaart leverancier tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, alsmede tegen alle in verband daarmee voor leverancier voortvloeiende kosten en schade, welke direct of indirect voortvloeien uit door leverancier aan afnemer verkochte, geleverde of diensten, inclusief eventuele werkzaamheden of adviezen.

5.11 Leverancier heeft niet de intentie om met enige bepaling in deze voorwaarden de aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken voor schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van leverancier.

 1. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Alle geleverde zaken blijven eigendom van leverancier tot aan het moment waarop afnemer heeft voldaan aan alle betalingsverplichtingen als tegenprestatie voor uit hoofde van alle met hem gesloten overeenkomsten geleverde zaken, alsmede aan alle vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten. Tot dat tijdstip is afnemer gehouden de door leverancier geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als leveranciers’ eigendom te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden alsmede niet tot be- of verwerking van de zaken over te gaan.

6.2. Indien afnemer enige verplichting uit dit artikel tegenover leverancier niet nakomt, of indien er gegronde vrees bestaat dat afnemer voornoemde verplichtingen niet na zal komen, is leverancier zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is, gerechtigd de geleverde zaken terstond onder zich te nemen, waar deze zich ook mochten bevinden. De kosten hiervan zullen voor rekening van afnemer zijn.

6.3 Afnemer is niet gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te vervreemden dan wel op de betreffende zaken een (bezitloos) pandrecht te vestigen of anderszins te bezwaren, zolang bovenstaande vorderingen niet zijn voldaan.

 1. Beëindiging

7.1 Leverancier is gerechtigd iedere overeenkomst met afnemer met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, en zonder dat leverancier tot enige vergoeding van welke schade dan ook gehouden is, te beëindigen, indien afnemer surséance van betaling aanvraagt, afnemer eigen aangifte faillissement doet of indien een verzoek tot faillietverklaring van afnemer is ingediend; dan wel indien afnemer (als natuurlijk persoon) komt te overlijden of (als rechtspersoon of onderneming) wordt geliquideerd of wordt ontbonden.

7.2 Verder kunnen zowel afnemer of leverancier de overeenkomst schriftelijk ontbinden pas nadat de overmacht aan de zijde van leverancier als bedoeld in artikel 2 lid 3 meer dan drie maanden heeft geduurd, en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van schade als gevolg van de ontbinding.

 1. Geschillen

8.1 Op alle overeenkomsten en (rechts)handelingen waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn is het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) is uitgesloten, evenals als enige bestaande of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

8.2 Alle geschillen in verband met de overeenkomsten en (rechts)handelingen waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn die tussen partijen ontstaan, zullen uitsluitend berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter van het arrondissement Oost-Brabant. Leverancier blijft echter altijd bevoegd om een geschil voor te leggen aan de rechter die bij gebreke van deze bepaling bevoegd zou zijn geweest.

Zo kunt u ons vinden: (google maps)